måndag 17 november 2014

Oj oj oj, nu var det länge sedan... / Oh my, it has been too long...

Hej på er alla kära läsare. Nu var det bra länge sedan jag skrev något. Alldeles för längesedan.
Tror vi kör en kort up date.

Ja, vi börjar med huset. Garaget är klart så när som till elen. Det ska kopplas el i taklamporna sen är det mer eller mindre färdigt. Min kära älskade make byggde ordentligt med förvaring i klädkammaren åt mig för att få plats med alla våra saker och det blev helt fantastiskt. Jag har längtat efter att få ordning på alla våra saker, kläder, skor. Det svalde hur mycket som helst så nu är det inte längre massa skit i alla garderober överallt. Allt inne på kontoret har kommit till sin rätt. Hallen behöver ordnas till. I och med att garaget blev klart åkte alla krukor ut ur mitt pyssel skåp så småningom ska det rensas ut och bli ordning i alla skåp även där men det kräver barnvakt.

A växer och har blivit en stor kille både till sinne och utseende. Det sista av små barns utseendet är helt borta. Och han är lika vacker och fin som sin far, är sin far upp i dagen! Tankar blir allt större, viljan blir allt större och även det trotsiga når hela tiden nya höjder. Men även förmågan att kommunicera på högre nivåer med honom blir bara bättre och bättre. Han förstår allt mer om saker runt omkring. Jätte roligt att se honom växa även i sinnet. Han är så förståndig och har ett sådant sätt att uttrycka sig på så att man skulle kunna tro han är äldre än var han är. En stor kille på hela 4 år.

S växer också som en tok. Och efter att ha sett ett foto min man tog tidigare insåg jag snabbt att även han har förändrats drastiskt. Han har smalnat av och tappat mycket av sitt baby hull, börjar också sin förvandling nu mot att bli mer och mer lik en stor pojke. Tur nog är det ett tag kvar innan han är som bror sin som tappar allt vid 4 år. Men tanken slog mig att nu var det ingen bebis längre som satt i soffan med sin flaska. Helt plötsligt satt där en 1 årig liten pojke med bus skrivet i pannan. Men även där börjar nu sinnet och viljan växa allt mer. Han börjar mer och mer visa intresse för saker som är storebrors, vill vara med mer och gärna helst ta över det brorsan håller på med. Det blir bråk kan jag ju meddela. Kan se hur detta kommer fortgå med två starka viljor och en som redan börjat puttas, försöker bitas och skallas.

Jag har börjat så gott jag kan att ta tag i mig själv. Jag måste röra på mig och ta tag i min vikt och hälsa för att må bra och kunna vara en aktiv mamma för mina pojkar. Vi äter fortfarande mycket hemlagat. Vi har nästan helt slutat med godis och annat onyttigt. Jag har med hjälp av Fit Club fått reda på att jag inte ska banta genom att äta lite ofta. Jag har tydligen så hög viloförbränning så jag bör äta nyttiga ordentliga mål 6 ggr /per dag och INTE hoppa över måltider som jag ofta gör. Jag rör mer på mig. Jag och en hemma mamma, I, har hållt på med träning ett tag så jag har tappat 3 kilon. Inte så mycket kanske men en start mot ett mål som jag gett mig sjutton på att jag ska nå. 3 kilon är bättre än inga!! Visst syndar vi nån gång ibland men inte på långa vägar som förr. Känner mig piggare och har liiite mer energi än vanligt.

Mitt liv ihop med min make ser ut som det har gjort i snart 12 år. Älskar honom innerligt och får fortfarande pirr i magen. Kan titta på honom och bara tänka, MIN snygga, sexiga, älskade man!! Känna hur hjärtat tar ett skutt och jag får kippa efter andan. Han får mig fortfarande på fall med en blick, han gör mig fortfarande knä svag. Utan honom är jag inte hel...

Så så ser livet ut för tillfället. Tiden räcker inte alltid till men jag ska försöka skriva lite oftare....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello all dear readers. Now it was a realy long time since I wrote anything. Far too long.
I´ll do a brief up date.

Yes, we start with the house. The garage is finished except for the electricity. It is suppose to be electricity connected in the lights in the sealing then it's more or less finished. My dear beloved husband built a proper storage unit in the closet for me to make room for all our stuff and it was absolutely amazing. 
I have longed to bring order to all of our things, clothes, shoes. It swallowed a big amount of stuff so now it's no longer garbage in all closets everywhere. Everything inside the office is where it should. The hall will need to be arranged och sorted. Now that the garage was finished all the pots out of my craft cupboard whent out there and eventually it should be cleaned out and be order in all the cupboards even there but it does require a babysitter.

A is growing and has become a great guy both mind and appearance. The last of the little baby appearance is completely gone. And he is just as beautiful and delicate as his father, he is just like his father! Thoughts become increasingly large, his will has become increasingly big as well and also the defiant reaches new heights in between. But even the ability to communicate at higher levels with him just gets better and better. He understands more and more about things around him. Really fun to watch him grow even in mind. He is so smart and has such a way to express himself so that one might think he is older than he is. 
A big guy, whole four years old.

S is also growing like crazy. And after seeing a photo my husband took before I quickly realized that he too has changed drastically. He has been narrowing, and lost much of his baby appearance, also beginning his transformation now towards becoming more and more like a big boy. Luckily it's a while to go before he is as his brother and drops everything at 4 years. But the thought occurred to me that now it was not a baby anymore who was sitting on the couch with his bottle. Suddenly there was a 1 year old little boy with mischief written on his forehead. But even there, the mind begins to grow and his will as well starts to grow more and more. He begins to show more and more interest in the things that his big brother has, wants to be more with him and gladly takes the thing his big brother is playing with. There are fights at times, I can announce. Lets see how this will continue with two strong wills and one that has already begun to push and try to bite and scalded.

I have started as best I can to grab a hold of myself. I must take more care of myself and loose weight and take care of my health in order to feel good and be able to be an active mom for my boys. We still eat almost only homemade food. We have almost completely stopped with candy and other unhealthy stuff. 
I have joined the Fit Club and founded out that I should not lose weight by eating a less more often. 
I apparently have a calorie combustion so high that I should eat healthy proper food 6 times/per day and not skip meals as I often do. I'm moving more. Me and a stay at home mom, (I) we've been doing workouts for a while so I've lost 3 pounds. Not so much maybe but a start towards a goal that I am going to reach. 
3 pounds is better than none!! Sure we sin sometimes but not nearly as much as before. I feel more alert and have liiittle more energy than usual.

My life with my husband looks like it has done for nearly 12 years. Love him dearly and still get butterflies in my stomach. Just to look at him makes me just think, MY handsome, sexy, lover!! And feels how the heart takes a leap and I have to gasp for breath. He makes me fall deeply in his eyes, he still makes my knees weak. Without him, I'm not hole...

So thats my life at the moment. The time is not always sufficient but I'll try to write a little more often ....
Hugs and kisses!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar ;o)